Richtlijnen

Op deze pagina vind je alle nationale richtlijnen en kennisinstrumenten.

Richtlijnen en Kennisinstrumenten

Kennisinstrument
Nederlandse Internisten Vereniging

Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Antistollingszorg

De landelijke transmurale afspraak (LTA) antistollingszorg geeft richting aan de samenwerking tussen de medisch specialist, huisarts, trombosedienst, openbaar apotheker, specialist ouderengeneeskunde en tandartsen en mondhygiënisten. Op deze website vindt u onder meer informatie over het voorschrijven en de follow-up van antitrombotica, periprocedureel beleid en het beleid bij bloedingen. Ook vindt u op deze website informatie over onderwerpen die belangrijk zijn in de communicatie met patiënten. Voor de onderdelen periprocedureel beleid en beleid bij bloedingen zijn beslisbomen ontwikkeld.

Richtlijn
Nederlandse Internisten Vereniging

Antitrombotisch Beleid

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken enige vorm van antistolling of plaatjesaggregatieremming ter preventie en/of behandeling van een trombotische aandoening. Operaties en andere ingrepen bij deze patiënten komen veel voor. Vele specialismen zijn hierbij betrokken. Omdat vrijwel elke klinische werkende arts te maken krijgt met antitrombotische therapie is het van verstrekkend belang dat er een richtlijn Antitrombotische therapie is. Een multidisciplinaire richtlijn is onontbeerlijk voor de patiënt die met deze therapie soms meer specialismen bezoekt.

Richtlijn
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Neuraxisblokkade en antistolling

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken en een locoregionale zenuw- of neuraxisblokkade krijgen.

Richtlijn
Nederlands Huisartsen Genootschap

Diepveneuze trombose en longembolie

NHG-werkgroep Diepveneuze trombose en longembolie

Richtlijn
Kennisinstituut Mondzorg (KIMO)

Antitrombotica (2019) - KIMO

Deze klinische praktijkrichtlijn (KPR) behandelt het aanbevolen beleid bij bloedige ingrepen in de eerste-, tweede- en derdelijns mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken. In deze richtlijn wordt de verzamelnaam antitrombotica gebruikt. Dit zijn zowel anticoagulantia (antistollingsmiddelen: VKA, DOAC, LMWH, zie afkortingenlijst) als trombocytenaggregatieremmers.

Uitgelichte bron

Landelijk Transmurale Afspraak (LTA)
Antistollingszorg

De landelijke transmurale afspraak (LTA) antistollingszorg is een praktische leidraad met informatie over het voorschrijven en de follow-up van antitrombotica, periprocedureel beleid en het beleid bij bloedingen. Ook vind je op deze website informatie over communicatie met de patiënt.
De LTA-antistollingszorg is bedoeld voor artsen, tandartsen of verpleegkundigen die te maken hebben met patiënten die antitrombotica voorgeschreven krijgen.

Logo

Laatste update: 13 mei 2024 13:30

v1.0.1